Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2013

ΒΙΒΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

1
-----
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422
ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Αγγλικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο
σχολικού έτους 2013-2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 9 παρ. 3 του Π.Δ. 749/70 (ΦΕΚ Α΄ 277)
2. Τα άρθρα 60 και 88 παρ. 5 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Α΄ 167)
3. Τις διατάξεις του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ Α΄ 188)
4. Τη με αρ. πρωτ. 56009/Γ2/23-04-2013 Υπουργική Απόφαση που αναφέρεται στη
συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ελευθέρων βοηθημάτων Αγγλικής γλώσσας
Γενικού Λυκείου.
5. Τα πρακτικά με ημερομηνία 25-06-2013 και 27-08-2013 της Επιτροπής που συγκροτήθηκε
με την παραπάνω απόφαση για την επιλογή ελευθέρων βοηθημάτων Αγγλικής Γλώσσας
Γενικού Λυκείου.
6. Τις με αρ. πρωτ. 25/16-07-2013 και 29/02-09-2013 πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
7. Τις ανάγκες των μαθητών Γενικού Λυκείου σε διδακτικά βιβλία για το σχολικό έτος 2013-
2014.
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθ. Προτεραιότητας:
Αθήνα, 17-09-2013
Αρ. Πρωτ. 130161/Γ2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
Γραφεία Σχολικών Συμβούλων
Δ.Ε.
Περιφερειακές Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης
Εκδότες και συγγραφείς του
συνημμένου πίνακα
ΠΡΟΣ:
ΚΟΙΝ.:
ΑΔΑ: ΒΛ9Γ9-8ΒΣ
2
Αποφασίζουμε
Την έγκριση των ελευθέρων βοηθημάτων του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας Γενικού
Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014 που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα με την τιμή
πώλησης του κάθε βιβλίου:
Α΄ ΜΕΡΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔ. ΟΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΕΚΔΟΣΗ
1. QUICK SMART ENGLISH
B1-INTERMEDIATE
ANDREW BETSIS ELT
9 € 2012
2. QUICK SMART ENGLISH
B2-UPPER INTERMEDIATE
9 € 2012
3. QUICK SMART ENGLISH
C1-ADVANCED
9 € 2012
4. FLASH
PRE-INTERMEDIATE A2
10€ 2013
5. FLASH
INTERMEDIATE B1
10€ 2013
6. FLASH
UPPER INTERMEDIATE B2
10€ 2013
7. REVISED CONNECT B1
D Class
BURLINGTON BOOKS
24 € 2012
8. REVISED CONNECT B1+
E Class
24,90€ 2012
9. REVISED CONNECT B2 29,30 € 2012
10. REVISED CHOICES ECCE 29,30 € 2012
11. ECPE HONORS 28, 80 € 2010
12. ENGLISH IN MIND
SECOND EDITION
LEVEL 3
Cambridge University
Press
44,85 € 2010
ΑΔΑ: ΒΛ9Γ9-8ΒΣ
3
13. ENGLISH IN MIND
SECOND EDITION
LEVEL 4
Cambridge University
Press
44,85 € 2011
14. ENGLISH IN MIND
SECOND EDITION
LEVEL 5
44,85 € 2012
15. INTERACTIVE LEVEL 3 38,72 € 2012
16. INTERACTIVE LEVEL 4 38,72 € 2012
17. ON SCREEN B2
EXPRESS PUBLISHING
33,00 € 2012
18. ON SCREEN B2+ 34,00 € 2012
19. STARS & STRIPES ECCE
REVISED EDITION
20,00 € 2012
20. UPSTREAM
PROFICIENCY C2
28,00 € 2012
21. TAKE OFF LEVEL B1
HILLSIDE PRESS
13,00 € 2013
22. TAKE OFF LEVEL B1+ 13,00 € 2013
23. TAKE OFF LEVEL B2 13,00 € 2013
24. LASER B1
THIRD EDITION
MACMILLAN
21,44 € 2013
25. LASER B1+
THIRD EDITION
21,44 € 2013
26. LASER B2
THIRD EDITION
21,44 € 2013
27. GATEWAY B1 18,41 2011
28. GATEWAY B1+ 18,41 € 2011
29. GATEWAY B2 18,41 € 2012
30. PIONEER BEGINNERS
ΜΜ PUBLICATIONS
12,10 € 2012
31. PIONEER ELEMENTARY 12,35 € 2012
ΑΔΑ: ΒΛ9Γ9-8ΒΣ
4
32. PIONEER
PRE- INTERMEDIATE
ΜΜ PUBLICATIONS
12,70 € 2013
33. TRAVELLER
ADVANCED C1
14,50 € 2010
34. TRAVELLER
BEGINNERS
12,10 € 2009
35. TRAVELLER
ELEMENTARY
12,35 € 2009
36. TRAVELLER
PRE- INTERMEDIATE
12,70 € 2009
37. TRAVELLER
INTERMEDIATE B1
13,20 € 2009
38. TRAVELLER
B1+
13,60 € 2008
39. TRAVELLER
B2
13,95 € 2008
40. SOLUTIONS
PRE-INTERMEDIATE
SECOND EDITION
Oxford University Press
18,00 € 2012
41. SOLUTIONS ELEMENTARY 18,00 € 2008
42. SOLUTIONS INTERMEDIATE 18,00 € 2008
43. SOLUTIONS
UPPER-INTERMEDIATE
18,00 € 2008
44. SOLUTIONS ADVANCED 18,00 € 2009
45. TOTAL PET
WITH MAXIMIZER
BLACK CAT
18,46 € 2009
46. TOTAL FCE
WITH MAXIMIZER
23,63 € 2010
47. PASS FCE 15,16 € 2008
ΑΔΑ: ΒΛ9Γ9-8ΒΣ
5
48. REVISED CHOICES FOR D CLASS
BURLINGTON BOOKS
24,00 € 2008
49. REVISED CHOICES FOR E CLASS 24,90 € 2008
50. REVISED CHOICES FOR FCE
AND OTHER B2 LEVEL EXAMS
29,30 € 2008
51. REVISED NEW TRENDS FOR FIRST
YEAR PROFICIENCY
32,60 € 2008
52. MORE 3
Cambridge University
Press
35,20 € 2008
53. MORE 4
35,20 € 2009
54. ACCESS 3
EXPRESS PUBLISHING
19,00 € 2008
55. ACCESS 4 21,00 € 2008
56. NEW BLOCKBUSTER 1 16,00 € 2010
57. NEW BLOCKBUSTER 4 18,00 € 2012
58. CLICK ON 2 17,00 € 2008
59. CLICK ON 3 17,00 € 2008
60. CLICK ON 4 19,00 € 2009
61. ENTERPRISE LEVEL B1 18,00 € 2008
62. ENTERPRISE LEVEL B1+ 18,00 € 2009
63. ENTERPRISE LEVEL B2 19,00 € 2008
64. FORUM 1
EXPRESS PUBLISHING
EXPRESS PUBLISHING
17,00 € 2008
65. FORUM 2 17,00 € 2008
66. FORUM 3 20,00 € 2011
67. PRIME TIME ELEMENTARY 32,00 € 2012
68. PRIME TIME PREINTERMEDIATE
32,50 € 2012
69. PRIME TIME INTERMEDIATE
33,00 € 2012
ΑΔΑ: ΒΛ9Γ9-8ΒΣ
6
70. PRIME TIME
UPPER INTERMEDIATE
EXPRESS PUBLISHING
33,50 € 2012
71. STARS & STRIPES MICHIGAN
ECPE
23,00 € 2008
72. NEW UPSTREAM
PRE-INTERMEDIATE B1
15,00 € 2010
73. NEW UPSTREAM B1+ 18,00 € 2012
74. UPSTREAM INTERMEDIATE B2 19,00 € 2008
75. UPSTREAM
UPPER- INTERMEDIATE B2 +
20,00 € 2008
76. UPSTREAM ADVANCED
C1
23,00 € 2008
77. WISHES B2.1 20,00 € 2008
78. WISHES B2.2 21,00 € 2008
79. ELEVATOR 1
EXACT PUBLISHING
RICHMOND
16,80 € 2008
80. ELEVATOR 2 16,80 € 2008
81. ELEVATOR 3 16,80 € 2008
82. ELEVATOR 4 16,80 € 2008
83. TARGET B1 33,50 € 2011
84. TARGET B1 +
34,49 € 2010
85. JOURNEYS B1
HILLSIDE PRESS
14,00 € 2010
86. JOURNEYS B1+
14,00 € 2010
87. JOURNEYS B2
14,00 € 2010
88. NEW OPEN TO LIFE 2
LEVEL A1+
10,00 € 2009
ΑΔΑ: ΒΛ9Γ9-8ΒΣ
7
89. NEW OPEN TO LIFE 3
LEVEL A2
HILLSIDE PRESS
10,00 € 2009
90. THE NEW OUTSIDERS C1 14,00 € 2008
91. THE NEW ON THE MOVE C2
14,00 € 2009
92. CHANGE UP INTERMEDIATE
GM PUBLICATIONS
14,00 € 2009
93. PET BUSTER 10,00 € 2008
94. FCE BUSTER 10,00 € 2008
95. LASER B1
MACMILLAN
21,03 € 2008
96. LASER B1 + 23,63 € 2008
97. LASER B2 26,22 € 2008
98. ENGLISH EXPLORER 2
NEW EDITIONS
27,26 € 2010
99. ENGLISH EXPLORER 3 27,26 € 2010
100. ENGL ISH EXPLORER 4 27,26 € 2011
101. CLOS E UP B1 27,26 € 2011
102. CLOS E UP B1+ 27,26 € 2011
103. FIRST CERTIFICATE
MASTERCLASS
( UPDATED FOR THE REVISED
FCE EXAM) Oxford University Press
35,50 € 2008
104. E RES ULT 29,82 € 2008
105. FCE R ESULT 33,02 € 2008
106. CAE R ESULT 36,00 € 2008
107. ACTIV ATE B1
PEARSON LONGMAN
36,30 € 2009
108. ACTIV ATE B1+ 37,28 € 2009
109. ACTIV ATE B2 41,63 € 2009
110. F.C.G OLD PLUS 21,13 € 2008
ΑΔΑ: ΒΛ9Γ9-8ΒΣ
8
111. CAE G OLD PLUS
PEARSON LONGMAN
22,19 € 2008
112. PREM IUM B2 20,94 € 2008
113. PREM IUM C1 23,21 € 2009
114. ALL Y OU NEED B1+
SUPERCOURSE PUBLISHING
20,00 € 2012
115. ALL Y OU NEED B2 20,00 € 2012
Β΄ ΜΕΡΟΣ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
1. ΒΙΒΛΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔ. ΟΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΕΚΔΟΣΗ
1 TARGET UNIVERSITY PRACTICE TESTS
ARCHER EDITIONS 15,00 € 2013
2 REVISED TOWARDS MASTERING USE OF
ENGLISH, FCE, ECCE
BURLINGTON BOOKS
21,90 € 2008
3 REVISED MASTERMIND USE OF ENGLISH
FOR ADVANCED AND PROFICIENCY CLASSES
27,60 € 2008
4 REVISED BURLINGTON PRACTICE TESTS FOR
ECCE 2013 BOOK 3
BURLINGTON BOOKS
20,00 € 2012
5 REVISED BURLINGTON PRACTICE TESTS FOR
ECPE 2013 BOOK 1
20,10 € 2012
6 REVISED BURLINGTON PRACTICE TESTS FOR
ECPE 2013 BOOK 2
20,10 € 2012
7 OBJECTIVE FIRST THIRD EDITION
Cambridge University
Press
48,88 € 2012
8 OBJECTIVE ADVANCED THIRD EDITION
48,88 € 2012
9 FCE FOR SCHOOLS PRACTICE TESTS
EXPRESS PUBLISHING
23,00 € 2012
10 PRACTICE TESTS FOR THE MICHIGAN ECCE 1
15,00 € 2012
11 PRACTICE TESTS FOR THE MICHIGAN ECCE 2 16,00 € 2012
ΑΔΑ: ΒΛ9Γ9-8ΒΣ
9
12 PRACTICE TESTS FOR THE MICHIGAN ECCE 3
EXPRESS PUBLISHING
EXPRESS PUBLISHING
19,00 € 2012
13 PRACTICE TESTS FOR ESB LEVEL 1 (B2) 21,00 € 2011
14 PRACTICE TESTS FOR ESB LEVEL 2 (C2) 22,00 € 2012
15 PRACTICE TESTS PTE GENERAL LEVEL 2 24,50 € 2011
16 PRACTICE TESTS PTE GENERAL LEVEL 3
24,50 € 2011
17 CITY & GUILDS PRACTICE TESTS LEVEL B2 16,50 € 2011
18 CITY & GUILDS PRACTICE TESTS LEVEL C2 17,50 € 2011
19 CPE LISTENING & SPEAKING SKILLS 1
23,00 € 2012
20 CPE LISTENING & SPEAKING SKILLS 2 23,00 € 2012
21 CPE PRACTICE TESTS 1 31,00 € 2013
22 CPE PRACTICE TESTS 2
EXPRESS PUBLISHING
31,00 € 2013
23 CAREER PATHS
Electronics
Banking
Environmental science
Medical
Civil Aviation
Mechanics
Plumbing
Electrician
Construction 1- Buildings
Sports
Petroleum
14,28 €
2012
2011
2013
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
ΑΔΑ: ΒΛ9Γ9-8ΒΣ
10
24 ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
The Tiger Shark
The Great White Shark
The Hammerhead Shark
Aboriginal Australians
Gharial Crocodiles
The 7 Wonders of the Ancient World
The 7 Engineering Wonders
of the World
EXPRESS PUBLISHING 8,00 € 2013
25 USE OF ENGLISH B2
MM PUBLICATIONS
13,50 € 2009
26 NEW PLUS B2 MICHIGAN ECCE 13,50 € 2013
27 NEW PLUS PROFICIENCY 14,50 € 2011
28 DOUBLE PLUS UPPER INTERMEDIATE REVISED 13,00 € 2013
29 DOUBLE PLUS B2 REVISED 13,50 € 2013
30 PLUS MICHIGAN ECCE PRACTICE TESTS REVISED 13,50 € 2013
31 PLUS MICHIGAN ECPE PRACTICE TESTS 14,50 € 2010
32 FAST FORWARD FOR FCE
PRACTICE TESTS
NEW LITERA
13,00 € 2011
33 HIGHWAY FOR ECCE PRACTICE TESTS 13,00 € 2012
34 LICENSE TO PASS ECPE PRACTICE TESTS 13,00 € 2011
35 GETTING TO CAMBRIDGE 1 SPEAKING AND
LISTENING, PRE-FCE & FCE LEVEL
NEW LITERA
13,00 € 2009
36 GETTING TO CAMBRIDGE 2 SPEAKING AND
LISTENING, FCE LEVEL 13,00 € 2009
37 8 GRADED PRACTICE TESTS BOOK 2 FOR FCE 13,00 € 2008
38 WRITE RIGHT UPPER INTERMEDIATE 13,00 € 2009
39 MASTERING MICHIGAN 1, 1st year ECPE 13,00 € 2008
40 MASTERING MICHIGAN 2, 2nd year ECPE 13,00 € 2009
41 BRIDGING THE GAP 1st year of Proficiency
COURSEBOOK
16,00 € 2008
42 BRIDGING THE GAP 2nd year of Proficiency
COURSEBOOK
16,00 € 2009
ΑΔΑ: ΒΛ9Γ9-8ΒΣ
11
43 BRIDGING THE GAP 1st year of Proficiency
PRACTICE BOOK
NEW LITERA
16,00 € 2009
44 BRIDGING THE GAP 2nd year of Proficiency
PRACTICE BOOK
16,00 € 2009
45 FAST CLASS FOR FIRST CERTIFICATE
Oxford University Press
48,00 € 2010
46 CAMLA ECCE RESULT
45,00 € 2012
47 CAMBRIDGE ENGLISH PROFICIENCY
MASTERCLASS
54,00 € 2012
48 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
PRACTICE TESTS
SUPERCOURSE
PUBLISHING
10,00€ 2012
2. ΒΙΒΛΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔ. ΟΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΕΚΔΟΣΗ
1. MUST HAVE GRAMMAR AND VOCABULARY ARCHER EDITIONS 15,00 € 2013
2.
MASTERING GRAMMAR AND LEXIS FOR B2
EXAMS
BURLINGTON BOOKS 22,30 € 2012
3.
GETTING TO CAMBRIDGE 2 FCE LEVEL
GRAMMAR AND VOCABULARY ANALYSIS
NEW LITERA 13,00 € 2009
4. QUEST B1 GRAMMAR BOOK
Oxford University Press
24,50 € 2011
5.
GRAMMAR AND VOCABULARY PRACTICE
INTERMEDIATE B1
MM PUBLICATIONS 13,00 2012
ΑΔΑ: ΒΛ9Γ9-8ΒΣ
12
6.
GRAMMAR AND VOCABULARY PRACTICE
UPPER INTERMEDIATE B2, SECOND EDITION
MM PUBLICATIONS 13,50 2012
3. ΛΕΞΙΚΑ, DVDS, CDS & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ
α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔ. ΟΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΕΚΔΟΣΗ
1
ON SCREEN B2
INTERACTIVE WHITEBOARD SOFTWARE*
EXPRESS PUBLISHING
2012
2
ON SCREEN B2+
INTERACTIVE WHITEBOARD SOFTWARE*
2012
3 STARS & STRIPES MICHIGAN ECCE (SOFTWARE)* 2012
4 STARS & STRIPES MICHIGAN ECPE (SOFTWARE)* 2012
5
JOURNEYS LEVEL B1 (EBOOK)
INTERACTIVE WHITEBOARD SOFTWARE
HILLSIDE PRESS 10,00 € 2011
6
JOURNEYS LEVEL B1+ (EBOOK)
INTERACTIVE WHITEBOARD SOFTWARE
HILLSIDE PRESS
10,00 € 2011
7
JOURNEYS Level B2 (EBOOK)
INTERACTIVE WHITEBOARD SOFTWARE
10,00 € 2011
8 DVD NETWORK BEGINNERS
MM PUBLICATIONS
18,00 € 2013
9 DVD NETWORK ELEMENTARY 18,00 € 2013
10 DVD NETWORK PRE- INTERMEDIATE 18,00 € 2013
11 DVD NETWORK INTERMEDIATE 18,00 € 2013
12
ON LINE FOR ECCE – INTENSIVE COURSE
NEW LITERA
13,00 € 2008
13
ON LINE FOR FCE – INTENSIVE COURSE
13,00 € 2008
14
ΑΓΓΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗΣ 16,88 € 2010
ΑΔΑ: ΒΛ9Γ9-8ΒΣ
13
15
EDICOTEGOS-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ
ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ- ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΓΟΣ 16,34 € 2013
* To παραπάνω υλικό για διαδραστικό πίνακα θα διατίθεται δωρεάν στα σχολεία που θα επιλέξουν
τις αντίστοιχες σειρές για το σχ. έτος 2013-2014.
Τα βιβλία των μαθητών συνοδεύονται από το βιβλίο του καθηγητή, το τετράδιο εργασίας του
μαθητή, ορισμένα από αυτά από language portfolios, βιβλία με tests, exam packs, DVDs, CDs
και λογισμικό για διαδραστικό πίνακα.
Θα ισχύσουν για το σχολικό έτος 2013-2014 τα εγκεκριμένα προαιρετικά βοηθήματα (βιβλία
δεξιοτήτων, λεξικά, βιβλία γραμματικής κλπ.) Αγγλικής Γλώσσας Γενικού Λυκείου, που
αναφέρονται στις με αρ. πρωτ. 110745/Γ2/28-8-2008, 106506/3-9-2009, 110915/Γ2/09-09-2010
και 102710/Γ2/07-09-2012 Υ.Α. του Υπουργείου Παιδείας των σχολικών ετών 2008-2009, 2009-
2010, 2010-2011 και 2012-2013 εκτός των βιβλίων δεξιοτήτων που έχουν εκδοθεί έως και το
έτος 2006.
Αντίγραφο της απόφασης αυτής να κοινοποιηθεί στα Γενικά Λύκεια της αρμοδιότητάς σας.
Συνημμένα: 2 σελ.
Εσωτ. Διανομή
Γρ. Υφυπουργού
Γρ. Γενικού Γραμματέα
Δ/νση Σπουδών Δ.Ε. Τμήμα Α
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΑ: ΒΛ9Γ9-8ΒΣ
14
α/α ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX - email
1.
GM PUBLICATIONS
Μαρία Μυτακίδη
Κλεομήδους 2
104 43 Αθήνα
210 5141246
210 5150201
210 5143383
gmflbook@otenet.gr
2. BURLINGTON BOOKS
Αριστοτέλους 16
173 43 Άγιος Δημήτριος
210 9767888
210 9767889
greece@burlingtonbooks.com
3. Express Publishing
Μακ Μίλαν 9
Άνω Πατήσια
111 44 Αθήνα
210 212 0800
210 201 5444
elt@expresspublishing.gr
4. Hillside Press
Δοϊράνης 13
Κυψέλη 113 62
210 8829041
210 8827677
info@elthillside.com
5. Andrew Betsis ELT
Πύργου 31
185 42 Πειραιάς
210 4920871
210 4933661
6. Pearson Longman Hellas
Λεωφόρος Αμφιθέας 21
Π. Φάληρο 175 64
210 9373170
210 9373199
info.elt@pearson.com
7. MM Publications
Δεληγιώργη 58
174 56 Άλιμος
210 9953680
210 9964282
eltgr@mmpublications.com
8. Cambridge University Press
Μετεώρων 3
194 00 Κορωπί
Τ.θ.001
210 6549708
210 6549740
athens@cambridge.org
9.
MACMILLAN
varia lecto
Ομήρου 50
10672 Αθήνα
2103234380
210 3234385
info@varialecto.gr
10.
Oxford University Press
(Σπυρόπουλος Ιωάννης)
Δραγούμη 3
14451 Μεταμόρφωση
210 8055330
210 8055331
enquiry.athens.gr@oup.com
11. NEW EDITIONS
Λεωφ. Κ. Καραμανλή 7
166 73 Βούλα
210 9883156
210 9880223
enquiries.neweditions@
cengage.com
12. Black Cat
Σεβρών 3
121 33 Περιστέρι
210 5740892 210 5758903
ΑΔΑ: ΒΛ9Γ9-8ΒΣ
15
13.
RICHMOND
EXACT PUBLISHING
Β. Μελά 7
155 62 Χολαργός
210 6537755
210 6537758
info@exactpublishing.gr
14.
SUPERCOURSE
PUBLISHING
(Εκδόσεις ΚΑΛΛΙΓΑ & ΣΙΑ
Ο.Ε.)
Λαοδικείας 1
59100 Βέροια
23310 73777
23310 60827
sales@supercourse.gr
15. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
Παναγή Τσαλδάρη (πρώην
Πειραιώς) 38
10437 Αθήνα
210 3650000
210 3650069
info@patakis.gr
16.
EDITIONS TEGOS
Κων/νος Τέγος
Βουτσινά 39
15561 Χολαργός
210 6520212
210 6520212
ktegos@yahoo.fr
17.
ARCHER EDITIONS
Παπουτσάκη Ιωάννα
Γ. Κονδύλη 4
17455 Άλιμος
210 9803293 info@archereditions.com
18. NEW LITERA
Ι. Παπαγιάννη 53
19200 Ελευσίνα
210 5561920
info@literabooks.com
ΑΔΑ: ΒΛ9Γ9-8ΒΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου